Warszawa: Przeprowadzenie monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej , ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa

Data zamieszczenia: 30.06.2014

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7

Liczba zamawianych sondaży: 8

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=218344&rok=2014-06-30

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.koweziu.edu.pl/index.php?id=149&p=775

 

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. W badaniu poprawnie określono rozkład poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach próby. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Takie działanie pozytywnie wpływa na odsetek realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Próba jest wyczerpująca, a udział w badaniu dobrowolny, nie są więc potrzebne dodatkowe wymagania dotyczące zasad doboru próby.

Operat:

Szkoły mają zostać dobrane do badania na podstawie bazy adresowej, przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha