Warszawa: Realizacja badań ankietowych w ramach Projektu BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – SZP , ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Data zamieszczenia: 2014-12-03

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.32.00.00-3.

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 80%

Link do ogłoszenia o zamówieniu:http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=251005&rok=2014-12-03

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:http://szp.sggw.pl/show.php?id=3055

 

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy badania z zadania nr 1 a także części ankietowej zadania nr 2.

Cel  badania:

W przypadku obu zadań poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badań. Cel obu badań również został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusze do obu badań zostaną Wykonawcy dostarczone przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badań odpowiedzialny jest Wykonawca. W przypadku obu zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badań będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został również zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. O ile w przypadku zadania nr 2 poziom realizacji próby jest trudny do zmierzenia i kontroli, to w przypadku zadania

nr 1 Zamawiający powinien określić jaki poziom realizacji jest przez niego wymagany. Brak tego rodzaju wytycznej pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania, ponieważ nie jest on w takim przypadku zobowiązany do podejmowania wielokrotnych prób kontaktu z respondentem. Niepodejmowanie wielokrotnych prób kontaktu może doprowadzić do skrzywienia wyników badania, ponieważ zbadani zostaną jedynie łatwo dostępni respondenci, którzy mogą w sposób istotny różnić się pod względem badanych cech od osób trudno dostępnych.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający niepoprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby w zadaniu nr 1. W zamówieniu zawarto warunek, że próba wyjściowa musi być reprezentatywna pod względem cech socjodemograficznych w stosunku do populacji generalnej Polski. Nie podano jednak ze względu na jakie cechy socjodemograficzne reprezentatywność powinna zostać zachowana. Nie umieszczono również informacji o wymaganym sposobie warstwowania oraz alokacji próby. Liczebność próby w obu zadaniach została określona w sposób poprawny.

Operat:

Zamawiający określił, że próba w zadaniu nr 1 ma zostać dobrana z operatu GUS.

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha