Warszawa: Realizacja badania ewaluacyjnego ex-post w projekcie systemowym pn. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie , al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2014-11-14

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 60%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=368100&rok=2014-11-06

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.pfron.org.pl/bip/zamowienia-publiczne/ponizej-progu-okreslon/1714,Ogloszenie-o-zamowieniu-na-realizacje-badania-ewaluacyjnego-ex-post-w-projekcie-.html

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza karta oceny zamówienia dotyczy:

  • wywiadów kwestionariuszowych prowadzonych metodą CATI wśród osób niepełnosprawnych ruchowo  objętych wsparciem w ramach projektu oraz wśród osób z otoczenia osób niepełnosprawnych ruchowo.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został zdefiniowany prawidłowo przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Zgodnie z dokumentacją zamówienia kwestionariusz badania zostanie przygotowany przez Wykonawcę. Nie zobowiązano go przy tym do przestrzegania jakichkolwiek wytycznych metodologicznych, ani do konsultowania prac w tym zakresie. Wykonawca musi jedynie dostosować ankietę do pytań badawczych przedstawionych w SIWZ. Nie ma więc gwarancji, że przygotowany przez Wykonawcę kwestionariusz będzie w pełni zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Nie zostanie więc sprawdzone rozumienie pytań przez respondentów. Nie określono również ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Utrudni to Oferentom prawidłową wycenę badania.

Realizacja:

Za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zgodnie z treścią zamówienia nie został on zobowiązany do prowadzenia kontroli pracy ankieterów. Brak odpowiednich wytycznych w tym zakresie może się przyczynić do obniżenia jakości danych. W badaniach sondażowych często występuje bowiem zjawisko nieuczciwych ankieterów. Problem ten w mniejszym stopniu dotyczy techniki CATI, nie o znacza to jednak, że można go zupełnie zlekceważyć.  Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia ankieterów. Brak odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za realizację wywiadów może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nieprecyzyjnie zdefiniowano wymagania odnośnie poziomu realizacji próby. Podano minimalną liczbę zrealizowanych wywiadów, ale nie określono dokładnie jaką cześć wylosowanej próby powinny one stanowić. Nie wiadomo również jaki minimalny udział w populacji osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z otoczenia powinna mieć wylosowana próba. Zamawiający nie określił również minimalnej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru respondentów – oczekuje badania na próbie losowej. Dzięki temu Oferenci będą mogli precyzyjnie wycenić swoje usługi. W zamówieniu określono wymaganą liczbę zrealizowanych wywiadów, ale nie sprecyzowano przy tym, jaka powinna być liczba wylosowanych respondentów. Brak tego rodzaju wytycznych może skłonić Wykonawców do “wylosowania” wszystkich dostępnych osób z badanej zbiorowości, co byłoby niezgodne z koncepcją badania sondażowego.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu Zamawiającego. Udostępnił on Wykonawcy posiadaną bazę danych osób niepełnosprawnych oraz osób z ich otoczenia w celu przeprowadzenia losowania próby. Należy więc stwierdzić, że operat losowania został zdefiniowany prawidłowo.

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha