Warszawa: Realizacja badania ewaluacyjnego ex-post w projekcie systemowym pn. Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie , al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5055494, faks 022 5055275.

Data zamieszczenia: 2014-03-25

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 60%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100534&rok=2014-03-25

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.pfron.org.pl/bip/zamowienia-publiczne/ponizej-progu-okreslon/1479,Ogloszenie-o-zamowieniu-na-realizacje-badania-ewaluacyjnego-ex-post-w-projekcie-.html

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający przedstawił poprawne wymagania metodologiczne odnośnie kwestionariusza oraz wymaga jego konsultacji. Takie zapisy ograniczają mogący wystąpić w badaniu błąd pomiaru oraz gwarantują zgodność kwestionariusza z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Nie określono rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki prowadziłby do podwyższenia poziomu realizacji próby. Jego brak nie jest jednak błędem, jeśli Zamawiający chciał w ten sposób ograniczyć koszt badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Może to spowodować uzyskanie niereprezentatywnych wyników lub konieczność przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. Jest niekorzystne dla firma stosujących wysokie standardy badań.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Może to powodować poważny błąd pokrycia, niekorzystny dla uzyskania poprawnych wyników.

Inne uwagi:

W zamówieniu określono kryteria gwarantujące spójność badania. Rozbudowane są również merytoryczne kryteria oceny ofert dotyczące koncepcji badania, jego metodologii i pytań kwestionariuszowych. Jeżeli zaproponowane przez Wykonawców oferty zostaną ocenione w sposób kompetentny, z uwzględnieniem pominiętych w SIWZ kryteriów (np. metoda doboru próby, poziom realizacji próby itp.), może to ograniczyć negatywny wpływ braku niektórych wymagań metodologicznych w SIWZ.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 03.06.2014

Ile ofert wpłynęło: 9

Ile ofert odrzucono: 1

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Biostat Alfreda Tkocz; Biostat Piszczek, Wolny Sp. J., ul. Folwarczna 36, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, kraj/woj. mazowieckie.

Szacunkowa wartość zamówienia: 84325 zł

Cena oferty wygrywającej: 50448 zł

Oferta z najniższą ceną: 50448 zł

Oferta z najwyższą ceną: 84870 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187306&rok=2014-06-03

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek






captcha