Warszawa: Usługa badania opinii publicznej w ramach realizacji projektu badawczego Energetyka jądrowa w Polsce bilans i perspektywy wraz ze sporządzeniem raportu z badań

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Data zamieszczenia: 2014-01-17

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 35%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20826&rok=2014-01-17

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.pism.pl/index/?id=a84f33ae6490fe0c1335b1b5180d92fa

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram oraz zakres badania. Niepoprawnie określono populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Zamówienie niedokładnie określa populację, która ma być w jego trakcie zbadana – nie sprecyzowano przedziału wieku respondentów.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający przedstawił poprawne wymagania metodologiczne odnośnie kwestionariusza oraz wymaga jego konsultacji. Takie zapisy ograniczają mogący wystąpić w badaniu błąd pomiaru oraz gwarantują zgodność kwestionariusza z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga natomiast od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający określił oczekiwany czas trwania kwestionariusza. Pozwala to Wykonawcom na właściwą wycenę zamówienia.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to groźne, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu ankieterzy będą lepiej przygotowani do realizacji badania, co może wpłynąć na wyższą jakość pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Nie określono rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Takie działanie pozytywnie wpływa na odsetek realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. Opisano też dokładnie typ doboru próby. W zamówieniu nie określono sposobu warstwowania próby, jej alokacji, ani wiązkowania. Od tych trzech cech w dużej mierze zależy dokładność oszacowań, brak ich określenia nie gwarantuje otrzymania wyników o odpowiedniej jakości. Brak informacji o wiązkowaniu próby może być wykorzystany przez nieuczciwe firmy do przeprowadzenia badania o niskich kosztach, dzięki ograniczeniu jego jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Może to powodować poważny błąd pokrycia, niekorzystny dla uzyskania poprawnych wyników.

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 2014-03-10

Ile ofert wpłynęło: 6

Ile ofert odrzucono: 0

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: BioStat Piszczak, Wolny Spółka Jawna, ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik,, ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

Szacunkowa wartość zamówienia: 90000

Cena oferty wygrywającej: 110515,5

Oferta z najniższą ceną: 68880

Oferta z najwyższą ceną: 158547

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=78486&rok=2014-03-10

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego: http://www.pism.pl/files/?id_plik=16672

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha