Warszawa: Usługa w zakresie realizacji badania Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie , ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2014-07-31

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 30%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=257190&rok=2014-08-01

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=174634

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy części ilościowej planowanego badania.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga konsultacji kwestionariusza, a także przeprowadzenia jego pilotażu. W sposób znaczny ogranicza to możliwość zastosowania kwestionariusza niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego, a także gwarantuje, że respondenci właściwie zrozumieją zadawane im pytania. Zamawiający nie określił jednakże ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania oraz liczba pytań zawartych w kwestionariuszu są istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający umieścił ocenę sposobu doboru próby w kryteriach oceny zamówienia, dzięki czemu jakość zaproponowanego sposobu doboru próby będzie miała przełożenie na ostateczną ocenę oferty. Wymagania wobec sposobu doboru próby zostały przez Zamawiającego opisane w sposób poprawny – oczekuje on badania na próbie uwzględniającej podział na wydzielone regiony terytorialne. Zamawiający sugeruje również wykorzystanie metod stosowanych przy badaniu populacji ukrytych. Ze względu na charakter badanej populacji, użycie tego typu metody doboru może się przyczynić do zwiększenia precyzji pomiaru.

Operat:

W przypadku przeprowadzenia badania na próbie losowej, za konstrukcję operatu odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający nie określił w zamówieniu wymagań, jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Niewłaściwie wybrany lub skonstruowany operat doboru próby może być obciążony błędem pokrycia niekorzystnie wpływającym na rzetelność uzyskanych wyników.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha