Warszawa: Wykonanie usługi badania społecznego o charakterze ilościowym dotyczącego świadomości społecznej zjawiska handlu ludźmi, zagrożeń z nim związanych oraz możliwości uzyskania pomocy przez ofiary handlu ludźmi

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych , ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2014-12-22

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.32.00.00-3.

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 98%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=263191&rok=2014-12-22

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.msw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do/23362,BAF-VI-2377-6-555-PN2014.html

 

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono populację, na którą można uogólnić wyniki badania, a także harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. Pewne wątpliwości może natomiast budzić wymóg zapewnienia porównywalności wyników zamawianego sondażu oraz badania: „Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą”. Wymóg ten jest możliwy do spełnienia tylko w przypadku, gdy Zamawiający dysponuje szczegółową dokumentacją metodologii badania przeprowadzonego w roku 2010, w szczególności zastosowanym w nim sposobie doboru próby. Raport z tego badania dostępny pod adresem: http://www.iom.pl/Shared%20Documents/TNS%20OBOP_Spoleczna%20swiadomosc%20zagrozen%20zwiazanych%20z%20handlem%20ludzmi%20i%20podejmowaniem%20pracy%20za%20granica_raport.pdf nie zawiera potrzebnych informacji. Jeżeli Zamawiający dysponuje rozszerzoną wersją raportu, w którym została opisana zastosowana w tym badaniu metoda doboru próby, to opis ten powinien znaleźć się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca powinien również zostać zobowiązany do replikacji tej metody w zamawianym badaniu.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania. Zamawiający wymaga zamieszczenia projektu kwestionariusza w raporcie metodologicznym, którego zawartość zostanie przez Zamawiającego oceniona przed rozpoczęciem właściwego badania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W Zamówieniu nie został sformułowany wymóg przeprowadzenia przez Wykonawcę badania kontroli jakości pracy ankieterów. Wykonawca nie jest również zobowiązany do umieszczenia informacji o tym aspekcie badania w raporcie metodologicznym. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Zamawiający nie określił rownież wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. W zamówieniu został zawarty jedynie wymóg reprezentatywności dobranych przez Wykonawcę prób. Słowo reprezentatywność w kontekście sposobu doboru próby może być rozumiane dwojako, jako zgodność rozkładów pewnych zmiennych w próbie (takich, jak na przykład płeć, wykształcenie, wielkość miejscowości, w której mieszka respondent) i w populacji, bądź też jako określenie precyzji uzyskanych wyników poprzez podanie maksymalnego błędu przewidywania (błędu statystycznego). Pierwsze rozumienie reprezentatywności wiąże się z doborem kwotowym i wymaga sprecyzowania ze względu na jakie cechy respondentów rozkłady w próbie i w populacji powinny być jednakowe. Druga definicja wiąże się z losowym doborem respondentów i wymaga podania maksymalnego błędu szacunku, na jaki Zamawiający jest w stanie się zgodzić. W przypadku części badania przeprowadzanej na populacji Polski powyżej 15 roku życia metoda doboru próby powinna być taka sama, jaką zastosowano w badaniu “Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą”.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Niewłaściwie wybrany lub skonstruowany operat doboru próby może być obciążony błędem pokrycia niekorzystnie wpływającym na rzetelność uzyskanych wyników

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha