Warszawa: Zakup danych telemetrycznych na okres od 9 lutego do 8 marca 2015 roku

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Telewizja Polska S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2015-01-16

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.32.00.00-0.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 90%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=10916&rok=2015-01-16

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/auction_preview.php?id=1425

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy dotyczy opisu danych telemetrycznych otrzymywanych z ogólnopolskiej panelowej próby gospodarstw domowych.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania oraz populację gospodarstw domowych i widzów, na które można uogólnić wyniki badania. Problemem jest termin dostarczenia danych telemetrycznych. Wykonawca został zobowiązany do udostępniania wyników pomiarów 14 dni kalendarzowych po dacie otwarcia ofert (26.01.2015). W związku z tym, podobnie jak w przypadku zamówienia Telewizji Polskiej S.A. na “Zakup danych telemetrycznych na lata 2015-2019” z 26  listopada 2014 r., krótki czas przeznaczony na przygotowanie badania faworyzuje oferentów, którzy dysponują w pełni przygotowaną infrastrukurę telemetryczną.

Kwestionariusz:

Dane o widzach są zbierane przy użyciu urządzeń telemetrycznych, co oznacza, że w badaniu nie wykorzystuje się tradycyjnego kwestionariusza. Mimo to, możliwe jest rejestrowanie opinii oraz zachowań respondentów. Zamawiający nie zdefiniował jednak precyzyjnie rodzaju zbieranych danych, a jedynie ogólnie opisał analizy jakich oczekuje od Wykonawcy. W efekcie Zmawiający częściowo pozbawił się możliwości ingerowania w analizy dotyczące zbiorowości widzów telewizyjnych. Pośrednim rozwiązaniem tego problemu byłoby zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia pełnej listy pytań oraz danych zbieranych przez Wykonawcę przy okazji rejestrowania programów telewizyjnych.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Podobnie jak w zamówieniu z 26  listopada 2014 r. Wykonawca  nie został zobowiązany do prowadzenia kontroli (telefonicznej lub bezpośrednio przez ankieterów) gospodarstw domowych. Brak wytycznych w tym zakresie może zachęcać mieszkańców gospodarstw domowych do przekazywania nierzetelnych danych na własny temat. Problemem jest również krótki okres przygotowywania pomiarów.  Wykonawca musi rozpocząć dostarczanie danych 14 dni po dacie otwarcia  ofert. W tym czasie nie jest możliwe, dobranie reprezentatywnej próby gospodarstw domowych, przygotowanie urządzeń pomiarowych, specjalnego oprogramowania i dodatkowo przeszkolenie osób biorących udział w badaniu. Aby zrealizować zamówienie Wykonawca musi przed podpisaniem umowy dysponować funkcjunującą infrastrukturą telemetryczną. Identycznie jak w przypadku zamówienia z 26 listopada 2014 roku można uznać, że faworyzowana jest firma Nielsen Polska, która obecnie jako jedyna na rynku oferuje wyniki bieżących ogólnopolskich badań oglądalności telewizji. Związane z tym problemy natury prawnej zostały już omówione przy poprzednim zamówieniu dotyczącym danych telemtrycznych.

W Załączniuku 1 do umowy na stronie 1. pojawił się zapis sugerujący, że Wykonawca ma wprowadzić zmiany w swoim pomiarze po zrealizowaniu zamówienia:

“2. W celu realizacji usługi:

a) […]

b) Wykonawca dostosuje pomiar do aktualnych wymagań związanych z technologią cyfrową, w tym wdroży w ciągu roku od początku świadczenia usługi, miarodajny pomiar oglądania treści telewizyjnych online oglądanych w panelu gospodarstw domowych.”

Zapis ten nie jest związany z przedmiotem zamówienia, czyli pomiarem oglądania telewizji, lecz pomiarem oglądalności treści online w Internecie. Co więcej dotyczy okresu po wykoniu zamówienia. Trudno jednoznacznie określić, co Zamawiający chce w ten sposób osiągnąć. Możliwe, że jest to błąd w treści załącznika wynikający z przekopiowania fragmentu zamówienia z 26 listopada 2014 r. Wówczas identyczny zapis pojawił się w podpunkcie f) punktu 2. na stronie 8 w załączniku 1. do wzoru umowy.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby. Nie zdefiniowano jaki minimalny odsetek wszystkich gospodarstw domowych poproszonych o udział w badaniu, powinny stanowić gospodarstwa, które zgodzą się na pomiar telemtrycznych. Wiadomo jedynie, że dane mają pochodzić od minimum 1750 gospodarstw domowych. Oznacza to, że Zamawiający nie otrzyma informacji o tym jakie były cechy gospodarstw, które odmówiły wzięcia udziału w badaniu. Brak tego rodzaju danych uniemożliwia sprawdzenie, czy próba panelowa nie różni się w sposób systematyczny od badanej populacji. Nie da się bowiem wykluczyć, że gospodarstwa domowe w próbie charakteryzują się innymi zachowaniami dotyczącymi oglądania telewizji niż ogół gospodarstw domowych w kraju.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do uzyskania niereprezentatywnych wyników lub konieczności przyjęcia pozastatystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. Określenie, że pomiar ma byc przeprowadzony na reprezentatywnym panelu gospodarstw domowych jest zbyt ogólnikowe i nie pozwala Zamawiającemu sprawdzić, czy rzeczywiście próba gospodarstw domowych dobrze reprezentuje populację.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Niewłaściwie wybrany lub skonstruowany operat doboru próby może być obciążony błędem pokrycia niekorzystnie wpływającym na rzetelność uzyskanych wyników.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha