Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania – normalizacja narzędzi.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.

Data zamieszczenia: 2014-01-29

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79315000

Liczba zamawianych sondaży: 11

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36159-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne/607-wczesna-diagnoza-specyficznych-zaburzen-czytania-i-pisania-normalizacja-narzedzi

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu ankieterzy będą lepiej przygotowani do realizacji badania, co może wpłynąć na wyższą jakość pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Nie określono rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki prowadziłby do podwyższenia poziomu realizacji próby. Jego brak nie jest jednak błędem, jeśli Zamawiający chciał w ten sposób ograniczyć koszt badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. Opisano też dokładnie typ doboru próby. W zamówieniu określono sposób warstwowania próby, jej alokację oraz wiązkowanie. Gwarantuje to uzyskanie pod tym względem wyników o oczekiwanej przez Zamawiającego jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Wykonawcy listę miejscowości i placówek (ok. 205, w tym ok. 75 przedszkoli oraz ok. 130 szkół), w których mają zostać przeprowadzone badania oraz zasady doboru oddziałów (tzw. siatka Kischa)..

Informacja o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 11.04.2014

Ile ofert wpłynęło: 3

Ile ofert odrzucono: 1

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Millward Brown SA (Lider) i Realizacja Sp. z o.o. (Partner)

Szacunkowa wartość zamówienia: 7547000 zł

Cena oferty wygrywającej: 6498000 zł

Oferta z najniższą ceną: 6498000 zł

Oferta z najwyższą ceną: 9046650 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED:

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha