Wrocław: Analiza stanu i trendów rozwojowych branży ceramika i szkło funkcjonującej na Dolnym Śląsku

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie

Data zamieszczenia: 2014-10-22

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360010-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=26591&idmp=12&r=r

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy następującego zadania:

1)  Identyfikacja i analiza stanu podmiotów gospodarczych funkcjonujących w branży ceramika i szkło w Dolnym Śląsku

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę, przy czym tworzenie narzędzia musi być konsultowane z Zamawiającym. Dzięki temu zachowana zostanie kontrola nad przebiegiem badania i prowadzonymi analizami. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza skutkuje częstszym występowaniem błędów pomiaru. Bez wcześniejszego sprawdzenia nie sposób bowiem potwierdzić, czy respondenci rozumieją pytania w ten sam sposób co badacze.  Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji jest niezbędna, aby Wykonawca mógł prawidłowo ocenić koszt badani.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie został on zobowiązany do kontrolowania pracy osób realizujących badanie w terenie/przez telefon. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje zjawisko nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu nie określono techniki zbierania danych. Brak tej informacji sprzyja składaniu ofert wykorzystujących tańsze techniki zbierania danych, co może prowadzić do otrzymania niskiej jakości wyników. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Nieprzygotowany zespół osób prowadzących badanie może mieć trudności z osiągnięciem wyznaczonego poziomu realizacji próby. W konsekwencji gorsza może być również dokładność i trafność otrzymanych wyników. Zamiający nie sprecyzował wymagań odnośnie techniki zbierania danych. Jeżeli dodatkowo wziąć po uwagę fakt, że cena stanowi, aż 40% oceny zamówienia, to należy się spodziewać, iż wszyscy Oferenci zaproponują najtańsze rozwiązania, co nie zawsze oznacza “najkorzystniejsze”.  W takiej sytuacji kryteria pozacenowe będą miały niewielkie znaczenie. Dając Wykonawcy wolną rękę przy opracowywaniu metodologii Zmawiający naraża się na ryzyko otrzymania badania taniego i jednocześnie niskiej jakości. Dlatego też zawsze zalecamy precyzyjne określanie przynajmniej niektórych elementów metodologii takich jak technika zbierania danych.

Poziom realizacji próby:

Badaniem zostaną objęci wszyscy producenci z branży ceramiki i szkła (zgodnie z klasyfikacją PKD-2007) funkcjonujący na terenie Dolnego Śląska. Oznacza to, że w zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie badania na całej populacji.  W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby, czyli minimalnego odsetka producentów, z którymi trzeba zrealizować kwestionariusz. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za realizację próby odpowiada Wykonawca. Badaniem ma zostać objęta cała populacja, a więc nie ma potrzeby definiowania sposobu dobierania poszczególnych respondentów.

Operat:

Zamawiający nie określił czy Wykonawca powinien dobierać firmy do badania z istniejącego wykazu, czy też w inny sposób. W przypadku omawianego badania możliwych jest kilka rozwiązań. Po pierwsze firmy można dobierać na podstawie państwowego rejestru REGON zawierającego  informacje o wszystkich podmiotach gospodarczych w Polsce i uwzględniającego klasyfikacji PKD-2007. Innym rozwiązaniem jest metoda “kuli śniegowej”. Wykonawca początkowo może zdobyć kontakt do jednej lub kilku firm (np. poprzez zrzeszenie), a następnie uzyskać od nich kontakty do kolejnych podmiotów. Dobieranie nowych obserwacji tą drogą trwałoby do momentu uzyskania minimalnej wielkości próby. Możliwe również, że Zamawiający posiada wykaz wszystkich firm z badanej branży i obszaru terytorialnego. W takim przypadku zadanie Wykonawcy ograniczałoby się do realizacji badania ze wskazanymi podmiotami. Oczywiście każda z ww. metod charakteryzuje się innymi kosztami i czasem realizacji. Zgodnie z treścią zamówienia sposób dobierania podmiotów powinien zostać opisany przez Oferentów. Brak jakichkolwiek wytycznych w tym zakresie utrudni im jednak znacząco to zadanie, a dodatkowo pozbawi Zamawiającego wpływu na kluczowy etap badania, co należy ocenić negatywnie.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha