Wrocław: Usługa w zakresie realizacji badań Rodzina Dolnośląska 2014

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej , ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, woj. dolnośląskie

Data zamieszczenia: 2014-06-10

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.00.00-0, 79.31.12.00-9, 79.32.00.00-3, 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=124955&rok=2014-06-10

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:http://www.dops.wroc.pl/zamowienia_publiczne2013.php

 

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy: Badania I: Rodziny z dziećmi – badanie ilościowe; Badania III – Lokalni politycy/decydenci – badanie ilościowe.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono populację, zakres oraz harmonogram badania.

Kwestionariusz:

Przygotowaniem kwestionariusza zajmuje się Zamawiający.  Wykonawca został zobligowany do przeprowadzenia pilotażu ankiety. Pozwoli to sprawdzić poprawność metodologiczną wykorzystywanych narzędzi i ewentualnie wprowadzić niezbędne poprawki. Zamawiający nie podał jednak oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza. Utrudni to Wykonawcy oszacowanie kosztów realizacji badania. Jednocześnie w zamówieniu pojawił się inny ważny zapis, o liczbie pytań w ankiecie. Niewątpliwie jest to ważna informacja, która przynajmniej częściowo pozwoli Wykonawcy określić wyzwania związane z realizacją projektu.

Realizacja:

Zgodnie z treścią zamówienia za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Został on zobowiązany do prowadzenia kontroli pracy ankieterów, co pozwoli przynajmniej częściowo ograniczyć występowanie nieprawidłowości w trakcie realizacji wywiadów w terenie. W zamówieniu poprawnie zdefiniowano technikę zbierania danych uwzględniając specyfikę badanego zagadnienia i populacji. Dodatkowo Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić do  poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

Zamawiający nie określił wymagań odnośnie poziomu realizacji prób dla wariantu badania,  w którym respondenci mają zostać wylosowani (Badania I: Rodziny z dziećmi). Brak wytycznych w tym zakresie pozwala Wykonawcy redukować koszty badania poprzez obniżanie wartości ww. wskaźnika. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Należy przy tym pamiętać, że zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację. Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby.  W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych warstwach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania.  Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Wykonawca może więc zrezygnować z realizowania wywiadów z trudnodostępnymi jednostkami obserwacji i w ten sposób obniżyć koszty. Niestety takie postępowanie zawsze prowadzi do skrzywienia końcowych wyników. Wykonawca badania jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego. Pozwoli to uprzedzić respondentów i w ten sposób  może się przyczynić do podwyższenia poziomu realizacji próby.

Dobór próby:

Metoda doboru próby została określona przez Zamawiającego. W zamówieniu określono, że jednostki obserwacji mają zostać dobrane w sposób losowy lub celowy (kwotowy) w zależności od rodzaju badania. Schemat doboru próby został zdefiniowany prawidłowo i spełnia warunki metody reprezentacyjnej. Dodatkowo w zamówieniu zdefiniowano typ doboru próby określając sposób warstwowania oraz alokację jednostek obserwacji. W zamówieniu poprawnie określono cechy ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. Jest to istotne ponieważ dla tego rodzaju prób (celowych), jest to jedyny sposób aby zagwarantować reprezentatywność badania.

Operat:

Zamawiający prawidłowo zdefiniował operat doboru próby, przy czym nie w pełni poprawnie opisał sposobu jego wykorzystania. Dla Badania I: Rodziny z dziećmi określono w wariancie 1. doboru próby (OPZ s. 1), że „[…] dla każdej warstwy zostanie wylosowana (z bazy PESEL) określona liczba rodzin każdego typu”. Należy zauważyć, że rejestr PESEL nie zawiera informacji o rodzinach. a co najwyżej o pojedynczych osobach zamieszkałych w Polsce i ich adresach. Oznacza to, że w praktyce z bazy tej można losować bezpośrednio osoby lub gospodarstwa domowe (adresy). Z treści zamówienia można się domyślić, iż prawdopodobnie Zamawiający proponuje Wykonawcy drugie z ww. rozwiązań.

Inne uwagi:

W części dokumentu OPZ zatytułowanej „Wytyczne dla podmiotu prowadzącego badania w terenie: (TERMINY)” (OPZ s. 7) można przeczytać, że po upływie tygodnia od rozpoczęcia badania Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zleceniodawcy łącznie 300 wypełnionych ankiet z Badani I i Badania III. Biorąc pod uwagę technikę zbierania danych (PAPI) i konieczność przeprowadzenia kodowania należy ocenić, iż Wykonawca dostał bardzo niewiele czasu na realizację tego zadania. Trzeba pamiętać, że w ciągu tygodnia będzie on musiał nie tylko przeprowadzić 300 wywiadów (co rzeczywiście nie byłoby trudne), ale także przetransportować je do Zleceniodawcy. Po odjęciu czasu niezbędnego na zebranie ankiet z terenu, Wykonawcy zostanie prawdopodobnie około 2-3 dni na zrealizowanie wymaganej liczby wywiadów. Zadanie to wydaje się wykonalne jednak wysokie tempo jego realizacji może  znacznie podniesie koszt całego projektu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy konieczny jest, aż tak duży pośpiech i czy nie lepiej byłoby wyznaczyć Wykonawcy np. dwóch tygodni na zrealizowanie wymaganej liczby wywiadów. Pozwoliłoby to ograniczyć koszty badania bez obniżania jego jakości.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha