„Wykonanie analiz wykonalności w ramach przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym: Analiza wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego”

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Data zamieszczenia: 2014-04-03

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79314000, 79311400, 79311410, 79315000, 73210000, 73220000, 71313000, 71311200, 71621000

Liczba zamawianych sondaży: 4

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 50

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119088-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxMzU0NzEp

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram oraz zakres badania. Niepoprawnie zdefiniowano populację. Dokument OPZ w części dotyczącej „Analizy wykonalności przedsięwzięć w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego” zawiera opis przynajmniej trzech zbiorowości, które mają zostać objęte badaniem. Są to są gospodarstwa domowe, dla których „należy ustalić reprezentatywną próbę”, pasażerowie komunikacji oraz podmioty gospodarcze. Sposób definiowania tych zbiorowości wydaje się nieprecyzyjny. Nie podano, jaką techniką ma zostać przeprowadzone badanie z gospodarstwami domowymi i nie sprecyzowano czym są podmioty gospodarcze. Co więcej, można przypuszczać (Zamawiający nie sprecyzował tego dokładnie), że obserwacje z obu ww. zbiorowości znajdą się w jednej próbie badawczej, co oznacza ich wymieszanie. Takie postępowanie wydaje się niepoprawne metodologicznie i może znacząco utrudnić lub nawet uniemożliwić wnioskowanie o populacji. Zamawiający wymaga również przeprowadzenia minimum 600 wywiadów „w wybranych szkołach”. W tym przypadku nie zdefiniowano, kto lub co jest jednostką obserwacji: uczniowie, nauczyciele, pracownicy lub placówki edukacyjne. Należy również podkreślić, że wątpliwości dotyczące sposobu definiowania badanych zbiorowości pojawiły się w zapytaniach do SIWZ z dni 24, 25 oraz 29 kwietnia 2014 roku (zapytanie nr. 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53). Podsumowują należy ocenić, że Zamawiający zdefiniował badaną populację bardzo ogólnie dając tym samym Wykonawcy dużą swobodę w interpretowaniu treści zamówieni. Utrudnia to prawidłowe oszacowanie kosztów Analizy i sprzyja powstawaniu błędów metodologicznych na etapie realizacji badania.

Kwestionariusz:

Przygotowaniem kwestionariusza zajmuje się Wykonawca. Nie jest on jednak zobowiązany do przestrzegania jakichkolwiek wytycznych w tym zakresie lub konsultowania swojej pracy z Zamawiającym. W konsekwencji przygotowany przez Wykonawcę kwestionariusz nie musi być zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego lub wręcz może zawierać błędy metodologiczne niekorzystnie wpływające na jakość pomiaru. Nie przewidziano przeprowadzenia pilotażu ankiety, co oznacza, że przed realizacją badania nie zostanie sprawdzona spójność logiczna wykorzystywanych narzędzi. Nie podano również oczekiwanej liczby pytań w kwestionariuszu i oczekiwanego czasu trwania pojedynczego wywiadu. Są to kluczowe dla Wykonawcy dane, na podstawie których tworzy on metodologię i wyznacza koszty badania.

Realizacja:

Zgodnie z treścią zamówienia za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie przewidziano niezależnej kontroli pracy ankieterów. Należy zaznaczyć, że w badaniach sondażowych nieuczciwa praca osób realizujących wywiady prowadzi do poważnego obniżenia jakości uzyskiwanych danych. Niezależna kontrola ankieterów mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko jego wystąpienia. W zamówieniu określono technikę zbierania danych jednak nieprecyzyjnie. Nie zdefiniowano dokładnie w jaki sposób zostanie przeprowadzone badanie z gospodarstwami domowymi. Nie określono również, czy badania ankietowe pasażerów komunikacji zbiorowej, wywiady w wybranych centrach miejscowości oraz w wybranych szkołach mają być spisywane na papierze (PAPI), czy też przy pomocy urządzeń elektronicznych (CAPI). Należy przy tym pamiętać, że technika zbierania danych może mieć duży wpływ na końcowy rezultat badania. Brak kontroli i przekazanie Wykonawcy pełnej odpowiedzialności w tym zakresie mogą doprowadzić do powstania błędów metodologicznych w Analizie. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Jeżeli realizacja badania zostanie powierzona osobom bez odpowiedniego doświadczenia, wtedy istnieje ryzyko, że zebrane dane będą miały niższą jakość od oczekiwanej. Dlatego w podobnych przypadkach zaleca się przeprowadzenie odpowiednich szkoleń lub przygotowanie dokładnej instrukcji dla ankieterów.

Poziom realizacji próby:

Zamawiający nie określił wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak wytycznych w tym zakresie pozwala Wykonawcy redukować koszty badania poprzez obniżanie wartości ww. wskaźnika. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Należy przy tym pamiętać, że zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację. Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby.  Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Wykonawca może więc zrezygnować z realizowania wywiadów z trudnodostępnymi jednostkami obserwacji i w ten sposób obniżyć koszty. Niestety takie postępowanie zawsze prowadzi do skrzywienia końcowych wyników.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca.  W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie metody doboru jednostek obserwacji. Brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do uzyskania niereprezentatywnych wyników lub konieczności przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie wnioskowania o całej populacji. W zamówieniu nie zdefiniowano typu doboru próby, sposobu warstwowania, alokacji oraz wiązkowania jednostek obserwacji. Bez odpowiednich wytycznych w tym zakresie Wykonawca będzie musiał przygotować próbę reprezentatywną na podstawie własnych założeń, a te mogą się okazać niezgodne z koncepcją projektu. W skrajnym przypadku może to doprowadzić do uzyskania poważnie obciążonych wyników.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Niewłaściwie wybrany lub skonstruowany operat doboru próby może być obciążony błędem pokrycia niekorzystnie wpływającym na rzetelność uzyskanych wyników.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: unieważniony

Ile ofert wpłynęło: unieważniony

Ile ofert odrzucono: unieważniony

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: unieważniony

Szacunkowa wartość zamówienia: unieważniony

Cena oferty wygrywającej: unieważniony

Oferta z najniższą ceną: unieważniony

Oferta z najwyższą ceną: unieważniony

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED:

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha