Wykonanie analiz wykonalności w ramach przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała – Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Data zamieszczenia: 2014-02-19

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79314000, 79311400, 79311410, 79315000, 73210000, 73220000, 71313000, 71311200, 71621000

Liczba zamawianych sondaży: 8

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 50%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61292-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bielsko.pl/#Z2V0Q29udGVudCgxMzUwNzcp

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram oraz zakres badania. Niepoprawnie określono populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Nie jest on jednak zobowiązany do przestrzegania jakichkolwiek wytycznych w tym zakresie lub konsultowania swojej pracy z Zamawiającym. W konsekwencji przygotowany przez Wykonawcę kwestionariusz nie musi być zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego lub wręcz może zawierać błędy metodologiczne niekorzystnie wpływające na jakość pomiaru. Zamawiający nie wymaga również przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak wytycznych w tym zakresie może spowodować, że do realizacji trafią pytania, których respondenci nie będą rozumieli, a to s kolei może podważyć sens całego projektu. Zamawiający nie określił również ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Są to dwa bardzo istotne elementy dla prawidłowej wyceny badania.

Realizacja:

Za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu nie przewidziano kontroli pracy ankieterów i obserwatorów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych nieuczciwa praca osób realizujących wywiady może doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola pracy ankieterów mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Brak takiego szkolenia może się przyczynić do niższego poziomu realizacji badania lub wystąpienia błędów w procesie zbierania danych.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację. Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do uzyskania niereprezentatywnych wyników lub konieczności przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. W zamówieniu nie określono cech ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. W przypadku  prób kwotowych, są one jedynym gwarantem reprezentatywności badania. Jeśli zamawiający nie zdefiniował cech respondentów ze względu na które mają zostać utworzone kwoty to Wykonawca może starać się je dobrać w taki sposób, aby przede wszystkim minimalizować swoje koszty. Może się to niekorzystnie odbić na poprawności metodologicznej badania.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Niewłaściwie wybrany lub skonstruowany operat doboru próby może być obciążony błędem pokrycia niekorzystnie wpływającym na rzetelność uzyskanych wyników.

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: unieważniony

Ile ofert wpłynęło: unieważniony

Ile ofert odrzucono: unieważniony

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: unieważniony

Szacunkowa wartość zamówienia: unieważniony

Cena oferty wygrywającej: unieważniony

Oferta z najniższą ceną: unieważniony

Oferta z najwyższą ceną: unieważniony

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED:

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha