Wykonanie badania naukowego dotyczącego identyfikacji mechanizmów i procesów powstawania kapitału społecznego

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie , ul. Solec 22, 00-410 Warszawa

Data zamieszczenia: 2014-08-27

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.12.00-9.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 60%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285492&rok=2014-08-27

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.mbpr.pl/s,wykonanie-badania-naukowego-dotyczacego-identyfikacji-mechanizmow-i-procesow-powstawania-kapitalu-spolecznego,592.html

Oceniany element zamówienia:

Oceniany element dotyczy części ilościowej planowanego badania.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram oraz zakres badania. Niepoprawnie określono populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Zamieszczone w SIWZ warunki inkluzji nie pozwalają na stwierdzenie w sposób jednoznaczny, czy dana osoba powinna zostać włączona do badanej populacji. Określenia takie jak „aktywni w debacie publicznej”, „lokalne autorytety moralne”, „osoby pełniące ważne funkcje” wydają się być zbyt subiektywne i powinny zostać doprecyzowane, tak aby nie pozostawiały wątpliwości w interpretacji.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek do elementów raportu metodologicznego otrzymanego od Wykonawcy, nie przedstawił jednak w zamówieniu wymagań metodologicznych odnośnie kwestionariusza. Określenie takich wymagań już na etapie składania zamówienia może ułatwić oferentom przygotowanie oferty odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania i liczba pytań kwestionariusza są istotnymi elementami przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. Technika zbierania danych znajduje się w kryteriach oceny zamówienia. Dzięki temu sposób realizacji badania zaproponowany przez oferenta będzie miał wpływ na ostateczną ocenę oferty. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie również może prowadzić do zniekształcenia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Metoda doboru próby znajduje się w kryteriach oceny zamówienia. Dzięki czemu badanie będzie pod tym względem zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Należy pamiętać, że niewłaściwie skonstruowana metoda doboru próby może doprowadzić do uzyskania niereprezentatywnych wyników lub konieczności przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby. Przy określaniu alokacji próby pojawiła się w zamówieniu niekonsekwencja  – nie jest jasne, czy próba ma być rozlokowana w czterech, czy w pięciu wybranych miastach.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Niewłaściwie wybrany lub skonstruowany operat doboru próby może być obciążony błędem pokrycia niekorzystnie wpływającym na rzetelność uzyskanych wyników.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha