Panel I – Etyka Badań Sondażowych

Jednym z pierwszych paneli, po rozpoczęciu konferencji był ten poświęcony etyce w badaniach sondażowych. Blok tematyczny tworzyli głównie przedstawiciele środowiska akademickiego – studenci i doktoranci renomowanych uczelni w Polsce, a także przedstawiciel Totalizatora Sportowego, który swoim wystąpieniem rozpoczął ten moduł. Andrzej Kowalczyk mówił o etycznych wyzwaniach zawodu badacza, związanych z rozdźwiękiem pomiędzy akademickim ethosem z którego z założenia wywodzi się badacz a kulturą korporacji w której pracuje i która rządzi się z goła innymi prawami niż Uniwersytet. Andrzej Kowalczyk zastanawiał się, czy wierność ethosowi się opłaca oraz przekonywał o potrzebie znalezienia równowagi pomiędzy tymi dwoma światami.

Wystąpienie 1. – Andrzej Kowalczyk, Etyczne wyzwania zawodu badacza

Prezentacja 1. – Andrzej Kowalczyk, Etyczne wyzwania zawodu badacza

Kolejne wystąpienie, Zofii Bednarowskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, miało na celu określenie trendów w publikacjach dotyczących wyników badań, oraz zweryfikowanie ich metodologicznej poprawności. Prezentacja opierała się na autorskiej analizie treści raportów i informacji prasowych publikowanych przez agencje badawcze pod względem formy, częstotliwości oraz zakresu tematycznego przedstawianych wyników.

Prezentacja 2. – Zofia Bednarowska, Wyzwania stojące przed autorami wyników badań publikowanych przez firmy badawcze. Wyniki analizy treści

Prezentacja 2. – Zofia Bednarowska, Wyzwania stojące przed autorami wyników badań publikowanych przez firmy badawcze. Wyniki analizy treści

Kolejne dwie prezentacje – Marty Tomaszewskiej oraz Agnieszki Sochackiej, dotyczyły publikacji prasowych wykorzystujących wyniki badań ilościowych. Marta Tomaszewska na potrzeby wystąpienia przeanalizowała artykuły prasowe i Internetowe, które odwoływały się do wyników sondaży dotyczących referendum w sprawie odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz. Pokazała, w jak różny sposób prezentowane były te same wyniki trzech sondaży przedreferendalnych i jaki w związku z tym przekaz (często zupełnie odmienny) płynął z poszczególnych artykułów.

Prezentacja 3. – Marta Tomaszewska, Jak (wybiórczo) przedstawia się wyniki tych samych badań – przykład referendum warszawskiego

Prezentacja 3. – Marta Tomaszewska, Jak (wybiórczo) przedstawia się wyniki tych samych badań – przykład referendum warszawskiego

Panel zakończyła Agnieszka Sochacka, która to z kolei skupiła się na tym, jak ważne z punktu widzenia etyki jest zamieszczenie w nocie metodologicznej siedmiu podstawowych informacji o badaniu (źródło danych, liczebność próby, badana populacja, metoda doboru respondentów, technika zbierania danych, dokładne sformułowanie pytania, termin realizacji badania). Każdy z podpunktów omówiła na przykładzie konkretnych case’ów prasowych z ostatniego półrocza, gdzie brak danej informacji mógł poważnie wpłynąć na odbiór opisywanego badania.

Wystąpienie 4. – Agnieszka Sochacka, Przykłady błędów w komunikatach prasowych dotyczących badań sondażowych

Prezentacja 4 – Agnieszka Sochacka, Przykłady błędów w komunikatach prasowych dotyczących badań sondażowych

Artykuły
40


captcha